top of page

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

REKISTERINPITÄJÄ

Cube Seinäjoki Oy

Y-tunnus: 2876111-9

 

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Syöttämällä henkilötietoja Cube Seinäjoki Oy:n verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Cube Seinäjoki Oy:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Cube Seinäjoki Oy säilyttää henkilötietoja palvelimella, joka on alan yleisten periaatteiden mukaisesti suojattu salasanoin, käyttäjätunnuksin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriin pääsee henkilökuntamme henkilökohtaisilla tunnuksilla. Peliohjaajilla on oikeus nähdä rekisterin tietoja varauskohtaisesti, mutta heillä ei ole oikeutta tietoja muuttaa.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Cube Seinäjoki Oy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

 

PROFILOINTI

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia tai käyttämällä verkkosivujen lomaketta.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA

Sivustollamme on käytössä evästeitä, joilla mittaamme kävijöiden käyttäytymistä ilman yksilön tunnistamista. Pääsääntöisesti käytämme Google Analytics ja Google AdWords -palveluita.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia.

bottom of page